HOMETERUG
 

SPECIFIEKE BEPALINGEN

1. Fotoshoots alleen op aanvraag
2. Prijzen op aanvraag
3. Kleine rustige huisdieren tot een schofthoogte
    van 30cm zijn welkom. Uitheemse diersoorten
    alleen in overleg
4. Groepen tot maximaal 6 personen.
5. Beeldmateriaal binnen 8 dagen gereed
6. Cadeaubonnen zijn mogelijk
    maximaal 6 maanden geldig na dagtekening
7. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar aan 3e
8. Beeldmateriaal wordt op maximale grote geleverd
9. Beeldmateriaal wordt zonder bedrijfsmerk
    geleverd
10.Fotoshoots en prijzen per heel uur. Omkleden
    mogelijk maar is voor eigen tijd.
11.Indien fotomateriaal wordt gebruikt voor reclame
    doeleinden bijv. facebook. Moet door de
    fotograaf toestemming aan  de wederpartij
    gevraagd worden
12.Fotoafdrukken niet mogelijk
13.…ťn achtergrondkleur per fotoshoot
14.Schade, aangericht door wederpartij moet
    worden vergoed aan de fotograaf
15.Wederpartij kan zich beroepen op zijn/haar
     portretrecht. 
16.Verzending van beeldmateriaal komt voor
     rekening van de wederpartij.
 

 

  


-------------------
 

 

 

ALGEMENE BEPALINGEN GEAFOTOGRAFIE HEINO
 

 januari 2021

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid
1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met
bedoelde fotografische werken op ťťn lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet
met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,
afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf:: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten, ook na het beŽindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De
offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen
een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door
de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde
vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid
en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf
onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare
vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare
opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen
kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf
in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en
reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het
werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft
gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voorvergoeding door de Wederpartij in aanmerking.


5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden
controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens
relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft
geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen
hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op
reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering van het beeldmateriaal.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde
betalingen zonder korting of  beroep op compensatie, behoudens
verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,
die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in
5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim enderhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 5%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort
geschoten in de nakoming van ťťn of meer van zijn verplichtingen,
een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn
rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan
ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van
de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel
heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke
overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van
feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van
de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de
opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA
accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt
van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de
kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij.
Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de
daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering
aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij
terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de
publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.


8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn
bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de
Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in
goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en
zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid
door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de
levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de
oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te
verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een
samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien
een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van
waarde is.

 

 

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden
medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn
aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het
overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor
hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze
verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de
overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De
Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de
Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische
werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding
door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze
aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een
opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,
verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf
volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de
Wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 800 pixels.

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere
kopieŽn maken Ė digitaal of anderszins Ė dan die welke strikt
noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de
gebruikte (werk)kopie(Žn) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf..
 

 

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk
door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en
voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard
en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de
opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald,
geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik,
in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en
wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform
het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van
publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden
alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn
opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van
de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor
elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat
pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om
sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van
tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade
(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt
Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het
Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een
vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te
verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het
recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen
het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is
deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op
deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/
elektronische kopieŽn is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor
te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de Fotograaf tot
onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC
standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de
fotograaf conform artikel 25 lid 1 subc en d Aw in acht.

19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de
Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de
Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met
uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van
toestemming van geportretteerde en/of andere rechthebbenden. De
Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de
Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk
uitgekeerde somma.

22. Faillissement/ surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beŽindigen in geval van faillissement
of surseance van betaling van de andere partij. In geval van
faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de
verstrekte licentie te beŽindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze

23.1 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze
Algemene  Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf
 en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Nederland.

 


Webmaster (c)Frans Petry Heino 2021